Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cursussen en podia

Deze algemene voorwaarden zijn geldig per 1 juli 2016 en van toepassing op al het muziek, theater en beeldende kunst cursus- en lesaanbod dat in september 2016 start. De voorwaarden voor het nieuwe muziekaanbod zijn soepeler dan voorheen en worden automatisch toegepast. Ook als je al hebt ingeschreven, voordat het nieuwe muziekaanbod bekend was. De oude voorwaarden tot 1 juli 2016 vind je hier. Onderaan vind je de voorwaarden voor entreekaarten en de huisregels voor onze podia.

Cursussen

Inschrijven voor cursussen

Voor iedere cursus, opleiding of workshop die je wilt volgen moet je je afzonderlijk aanmelden via deze site of met een inschrijfformulier. Voor muzieklessen, bands, orkesten, ensembles en koren wordt je inschrijving automatisch verlengd.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de recepties aan de Walstraat en de Sint Jansstraat. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende papieren inschrijfformulieren nemen we niet in behandeling. Inschrijven voor een gedeelte van een workshop of cursus is niet mogelijk. Voor inschrijvingen tot 18 jaar is de handtekening van een ouder of verzorger nodig. Met de ondertekende inschrijving ga je akkoord met deze Algemene voorwaarden, ongeacht of de aanmelding schriftelijk of via internet plaatsvindt.

Kiezen voor lesduur bij muzieklessen

Elke leerling die instrumentale muziekles of zangles wil, kiest voor wekelijks 15 minuten, 20 minuten of 30 minuten les. Deze lestijd mag je stapelen, zelf of met anderen samen. Wekelijks 15 minuten mag je stapelen tot eens per twee weken een half uur. Met zijn tweetjes wekelijks 20 minuten is samen wekelijks 40 minuten. Hoe je de lestijd die je koopt inzet, overleg je met je docent. Kinderen en jongeren tot 21 jaar kunnen alleen nog instrumentale les krijgen in de vorm van een pakket, inclusief samenspelen en -zingen en gratis gebruikmaken van de VRIJDAG oefenruimtes (hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de studiepas). De cursussen horen niet bij dit pakket. Je schrijft er apart op in en ontvangt een (extra) factuur.

Geldigheid inschrijving

Je inschrijving is geldig voor de aangegeven duur van een cursus of lesjaar. Je moet je dus voor aanvang van een volgende cursus of lesjaar opnieuw inschrijven. Wij erkennen geen buitengewone omstandigheden op basis waarvan een cursist tussentijds kan worden uitgeschreven.

Alleen bij muzieklessen, bands, orkesten, ensembles en koren wordt je inschrijving automatisch verlengd. Start je met instrumentale muziekles of zang, dan schrijf je je in voor minimaal vijf maanden (een half lesjaar), tenzij het seizoen nog minder dan vijf maanden duurt. In dat geval geldt het aantal overgebleven maanden. Na deze startperiode geldt een opzegtermijn van een maand. Inschrijven en opzeggen gaat in per 1e van een maand. Het muziekseizoen 2016-2017 loopt van 5 september t/m 14 juli. We factureren het jaarbedrag, waarbij per maand wordt geïncasseerd, op basis van tien termijnen per jaar.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk: doen@bijvrijdag.nl, lever een brief in bij de receptie, Sint Jansstraat 7, of stuur de brief naar Administratie VRIJDAG, Postbus 1633 9701 BP Groningen.

Wachtlijsten

Voor sommige cursussen/lessen is er een wachtlijst. De plaatsing op een wachtlijst is vrijblijvend en kosteloos. We raden aan om je altijd in te schrijven, dus ook als je weet dat er een wachtlijst is, omdat we in principe plaatsen op volgorde van inschrijving.

Wees op tijd

Het aantal plaatsen in de activiteiten is beperkt. Het is dan ook raadzaam om je op tijd in te schrijven. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Schriftelijke bevestiging en factuur

Na inschrijving krijg je een schriftelijke bevestiging/uitnodiging voor de eerste les. Daarnaast krijg je na de start van de cursus een factuur waarop de prijs en wijze van betaling staat vermeld.

Inschrijving cursus of lesjaar annuleren

Wil je een inschrijving annuleren dan gelden de volgende regels:

 • annuleren kan uitsluitend door een schriftelijke verklaring naar de centrale administratie te sturen: Administratie, VRIJDAG, Postbus 1633, 9701 BP Groningen of een e-mail naar doen@bijvrijdag.nl
 • tot twee weken voor aanvang van de activiteit is afmelding kosteloos
 • vanaf twee weken voor aanvang van de activiteit betaal je € 25,- administratiekosten
 • nadat een activiteit is gestart, is restitutie niet meer mogelijk.
 • Alleen bij instrumentale muziekles en zangles kun je in de loop van een lesjaar opzeggen: minimaal 1 maand tevoren, en nadat de startperiode van maximaal 5 maanden voorbij is. (zie boven, uitleg geldigheid inschrijving.)

Annulering en wijzigingen

VRIJDAG heeft het recht:

 • een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling
 • een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld
 • noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen. 

Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet door gaat krijg je hiervan bericht.

Uitval van lessen

Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en cursisten kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.

Voor muziek en vocale lessen geldt: er zijn 40 lesweken - 10 maanden - in een lesjaar, inclusief 4 weken samenspelen in allerlei vormen tijdens de VRIJDAGmuziekmaand. Heb jij wekelijks les, dan heb je recht op minimaal 35 lessen, waarvan 4 lessen in groepsvorm/samenspelvorm tijdens de VRIJDAGmuziekmaand. Krijg je, door afwezigheid van de docent, minder dan 35 lessen, dan ontvang je voor elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld. Heb je eens per twee weken les, dan geldt deze regel naar rato.

Voor cursussen geldt: bij tienweekse cursussen zijn 9 lessen gegarandeerd, bij twaalfweekse elf en bij vijftienweekse dertien. Bij meer uitval krijg je naar rato geld terug.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet kunt deelnemen aan de les, dien je je voor aanvang van de les telefonisch af te melden:

 • Beeldende kunst: bij de receptie van VRIJDAG 050 3051464.
 • Theater: telefoon 050 3051430
 • Muziek: telefoon 050 3051400

Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Vakanties

De zaterdag van elk eerste vakantieweekend wordt er wel les gegeven, echter niet op de zaterdag die samenvalt met de Koningsdag.

Materiaalkosten beeldende kunst

In de cursusprijzen voor beeldende kunst zijn materialen inbegrepen. In bijzondere omstandigheden, of bij meer dan gemiddeld gebruik, brengt VRIJDAG extra materiaalkosten in rekening.

Prijzen en betaling

De prijs van een cursus is vermeld bij de cursus op de site. Bij muzieklessen, zanglessen en bands, orkesten, ensembles, koren is de prijs per maand vermeld. Een compleet lesjaar bevat 10 maanden. Betaling is mogelijk d.m.v.:

 • automatische incasso met betaling ineens of in termijnen
 • contante betaling of pin voor betaling ineens (werkdagen 9.00 - 17.00 uur bij de receptie aan de Walstraat of de Sint Jansstraat)
 • overschrijving van het cursusgeld kan op: rekeningnummer NL52 RABO 0148 8450 37 t.n.v. VRIJDAG onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de cursist.

Betalen in termijnen

 • Betalen in termijnen is alleen mogelijk als je gebruik maakt van automatische incasso.
 • Cursussen en workshops van vijf weken of minder moeten in één keer worden betaald.
 • Cursussen - en muzieklessen - van ten minste zes weken kunnen in termijnen worden betaald. Het aantal termijnen hangt af van het aantal maanden dat de cursus of (de rest van) het lesjaar duurt.

Betalingsachterstand

Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd.

Fotografie tijdens activiteiten en portretrecht

VRIJDAG laat regelmatig foto- of audio- en videoreportages maken van cursussen, voorstellingen en presentaties. Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, YouTube, Sociale media zoals Facebook en Twitter,  in de cursusbrochure et cetera. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal tenzij je van te voren je bezwaar hiertegen schriftelijk aan ons bekend maakt.

Eigendomsrecht (copyright)

Het eigendomsrecht van artistieke eindproducten door cursisten gemaakt berust bij de maker(s). Het eigendomsrecht van door VRIJDAG ontwikkelde cursussen, projecten en diensten, berust bij VRIJDAG. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden.

Aansprakelijkheid

VRIJDAG is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en VRIJDAG is het Nederlands recht van toepassing.

Ontvangen van nieuwsbrief

Na de inschrijving stuurt VRIJDAG naar alle cursisten een digitale nieuwsbrief met informatie over de activiteiten. Je kunt je te allen tijde uitschrijven van deze dienst via een link in de nieuwsbrief.

Vertrouwelijkheid

VRIJDAG behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. Medewerkers zijn volgens artikel 8:3 lid 2 van de CAO Kunsteducatie gebonden aan geheimhouding inzake informatie verkregen uit of dankzij hun werkzaamheden bij het VRIJDAG.

Omgaan met elkaar

VRIJDAG wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en (verbaal) geweld voorkomen. Mocht je op dit gebied toch problemen ervaren, dan kun je desgewenst contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Als kunstzinnige instelling is VRIJDAG aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie op dit gebied: Kunstconnectie. Samen met ArboNed heeft Kunstconnectie een Centraal Meldpunt in het leven geroepen waar je als cursist steun kunt vragen voor je ervaringen met ongewenste omgangsvormen. Het telefoonnummer van dit meldpunt is 0800 - 0204 204.

Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Tickets voorstellingen en huisregels podia

•  Eenmaal gekochte entreekaarten kunnen niet geretourneerd worden. We geven geen geld terug
•  Kaarten ruilen voor een andere voorstellingsdatum is niet mogelijk.
Met vragen kun je tercht bij: podia@bijvrijdag.nl.

 

Huisregels VRIJDAG Concertzaal (Sint Jansstraat) en VRIJDAG Theaterzalen (Noorderbuitensingel)


Volg aanwijzingen van het personeel op

Wij doen er alles aan om een bezoek aan onze zalen voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van onze medewerk(st)ers zijn hierop gericht, je dient deze dan ook op te volgen.

Zorg dat je op tijd bent

Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent. Laatkomers kunnen niet meer tot de voorstelling worden toegelaten. Vaak kun je na de pauze alsnog in de zaal plaatsnemen. Restitutie van toegangsgeld is niet mogelijk.

Geen ongewenste intimiteiten,  agressie of racisme

Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen, bedreiging en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en kunnen leiden tot ontzegging van de toegang.

Cameratoezicht

In onze gebouwen hangen (video)camera’s voor toezicht. Door onze zalen te bezoeken, stem je ermee in dat er opnamen gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Als je niet aanwezig kunt zijn

Kun je niet komen of ben je te laat, bijvoorbeeld door ziekte, weersomstandigheden of vertraging onderweg, dan heb je geen recht op restitutie.

Beeld- en geluidsopnames

Het maken van beeld- en geluidsopnames tijdens voorstellingen kan worden verboden.

Mobiele telefoons

Wij verzoek je de mobiele telefoon en andere telecommunicatieapparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen. Ook het bekijken van het scherm tijdens voorstellingen en concerten is hinderlijk voor anderen.

Roken

Het VRIJDAG Theater en de VRIJDAG Concertzaal zijn rookvrij. Indien je het wettelijke rookverbod overtreedt kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Alcohol gebruik

Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder 18 jaar.
Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd en kan leiden tot ontzeggen van de toegang.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleide- en hulphonden.

Verloren voorwerpen

Wie kleding of andere eigendommen kwijtraakt, kan VRIJDAG daarvoor niet aansprakelijk stellen.